מכללת תילתן

לפרטים וליצירת קשר מלאו את הטופס הבא:
...Loading...

מחקר השוואתי - ציור עץ של נשים נשואות, לעומת נשים גרושות

במחקר השוואתי שנערך ע"י סטודנטיות * במכללת תלתן  מחקר הבוחן ציורי עץ של נשים נשואות לציורי עץ של נשים גרושות
נמצא כי ישנו הבדל מובהק בין הציורים של קבוצה א' לציורי קבוצה ב' מכאן הגיעו הסטודנטים למסקנות כלהלן:

בהתייחס לשאלת המחקר הראשונה :

האם קיים הבדל מהותי בין 2 קבוצות המחקר?   אזי התשובה היא חיובית.
ההבדל בא לידי ביטוי בשיעור במופע גבוה יותר של 9 מוטיבים אצל קבוצת הגרושות, מהם 6 בולטים במיוחד.
יש בממצאים אלו מידע ראשוני לגבי הבדלים באישיותן של נשים נשואות בהשוואה לנשים גרושות.
ההבדלים שנמצאו ב-9 המוטיבים יכולים להיות בסיס להשערה, כי ייתכן שקיים פרופיל אישיותי שונה בין שתי קבוצות אלו.

לגבי שאלות המחקר הנוגעות להסבר הקשר בין ממצאים אלו לבין מצבן המשפחתי של משתתפות המחקר, נוכל לומר, כי דרושה
מידה של זהירות בכדי להסיק מסקנות חד-משמעיות, מכיוון שלא נבדקו מאפיינים אחרים של קבוצות המחקר, כגון:
התפלגות גיל בתוך אוכלוסיית המחקר, רקע סוציו-אקונומי, מוצא, השכלה, עיסוק, היסטוריה תעסוקתית, מקום מגורים, סיבות לגירושין וכו'.
למשתנים אלו יכול להיות קשר אל הממצאים, אך קשר זה חייב להיבדק בכלים סטטיסטיים מתאימים.

עם זאת, הנחות יסוד של אבחון הציור גורסות, כי אדם בוחר מזיכרונו את העץ האחד שאיתו יש לו הזדהות אמפאטית חזקה ביותר ועליו הוא
ישליך מידע לא מודע. מתוך כל סוגי הציורים שנבדקו בעבר, עולה, כי ציור העץ הינו פחות רגיש לשינויים במבחן חוזר. עמדה זו מחזקת את
ההשערה, כי הבדלים מובהקים במופע מוטיבים של העץ בין קבוצות מחקר שונות, הם ביטוי לשוני מהותי ויסודי באישיותן של הנבדקות.
לכן, מקבץ הבדלים זה יכול להוות פרופיל מאפיין ייחודי של אישה נשואה לעומת אישה גרושה. פרופיל זה יכול, אם כך, להוות מודל אישיותי
מנבא (בתנאי שבעתיד יעמוד כנדרש בקריטריונים של מחקר אמפירי אקדמי ומדעי).
כלומר : המשתנה הבלתי תלוי הוא פרופיל האישה, והמשתנה התלוי הוא מצבה המשפחתי בהמשך חייה : נשואה או גרושה.

בהתייחס לשאלת המחקר שלנו, אזי נוכל לומר , כי נשים בעלות תפיסה עצמית של איתנות, יכולת לשמור או להגן על עצמן מפחדים, לעיתים
אפילו להסתירם, הן נשים שיש להן כוחות להתמודדות עם מצבי משבר בחייהן, לרבות גירושין. נוכל גם לומר, כי מכיוון, שלנשים אלו יש נטייה
לפעול בשונה מהמסגרות בהן הן נמצאות, נמצא אצלן יותר תנועה ושינוים גם בהיסטוריה התעסוקתית וגם בהיסטוריה האישית למשל :
שינויים רבים במקומות מגורים.
המוטיבים הדומים שנמצאו במופע גבוה מעיד על מאפיינים של אוכלוסיית המחקר, כלומר: נשים.
מעניין יהיה לבדוק האם מוטיבים אלו אופייניים לנשים בהשוואה לגברים, כרעיון למחקר המשך.

סיכום
עבודת חקר זו חשפה אותנו אל הכלי של אבחון ופענוח ציורים בהיבט הסטטיסטי שלו.
עבודת המחקר שעשינו במסגרת קורס אבחון ופענוח ציורים היא ראשונית בלבד. בכדי להגיע אל מסקנות מדויקות ומובהקות יותר, יש לבצע
מחקר מקיף יותר מבחינה סטטיסטית, אשר יעמוד גם בכל הקריטריונים של מחקר אמפירי מבחינת תוקף ומהימנות.

המידע שהתקבל יכול להוביל אל השאלות המסקרנות:

•האם הפרופיל שנמצא יכול להוות מודל מנבא לגירושין ?
•האם פרופיל זה יכול להוות מודל מנבא כללי יותר ליכולת להתמודד בצורה טובה יותר עם משברים ושינויים בחיים?
•האם מבנה פרופיל אישיותי זה הוא מנבא לבחירות ולהחלטות שונות בהשוואה לאוכלוסיות בעלות פרופיל אחר ?
•האם יש הבדלים גם בקבלת החלטות בתחום המשפחתי והתעסוקתי בין 2 קבוצות אלו ומהו ?
•האם פרופיל זה נמצא בהלימה למשתנים אחרים, למשל תכונות כגון: נונקונפורמיסטיות, מיקוד שליטה פנימי, אמונה ביכולת העצמית
  מאפייני חשיבה ותפיסת מציאות וכדומה ?
•מה מידת ההלימה בין ציור העץ ככלי אבחוני לבין כלים מאבחנים אחרים לגבי מאפייני האישיות שעלו במחקר זה ?

אין ספק, כי כלי האבחון של ציורי עץ, בית, משפחה וסימבולים גיאומטריים הם כלים מהירים ויעילים לקבלת מידע לא מודע של הנבדק/המטופל
במיוחד אצל נבדקים עם רמת מילוליות נמוכה יחסית. ככלי טיפולי, חשוב לאמת מידע זה עם המטופל, ולהיעזר בציורים כבסיס לשאילת שאלות
טיפוליות וכמפתח לתהליך החקר שעושה המטופל עם עצמו.

הסטודנטיות:
טלי עדי
טליה קשת
כרמית צפרוני
רחל אברהם
רונית אברהם-פורת
שרונה אהרונוף

גם אתה רוצה להיות מטפל בפסיכותרפיה הוליסטית?