מכללת תילתן

לימודי רפואה משלימה

לפרטים וליצירת קשר מלאו את הטופס הבא:
...Loading...

תקנון


מובא כאן תקנון – "המכללה לרפואה משלימה-מכללת תילתן" (להלן: המכללה) ע.מ 004511903.

תקנון זה יחול על כל מי שרשום ללימודים במכללה, ביקש להרשם אך טרם נרשם, ו/או סיים לימודיו במכללה.

המסמך הזה כתוב בלשון זכר למען הנוחות, אולם תקף לגבי גברים ונשים כאחד.

קבלת שיחה או הודעת אסמס לאחר השארת פרטים

גולשים יקרים, לאחר שתתקשרו או תשאירו פרטים באתרים או בערוצי הפרסום השונים שלנו (למשל קמפיינים בפייסבוק), נציגנו יחזור אליכם טלפונית. כמו כן, ייתכן שתקבלו מאיתנו מייל או הודעת אסמס המאשרת שקיבלנו את פנייתכם.

א. כללי

 1. למכללה רשות לקבל או לדחות כל אדם, ללא צורך בנימוקים.
 2. המכללה רשאית לשנות ולעדכן את רשימת הקורסים המוצעים, מתכונתם ומחירם בכל עת.
 3. המכללה רשאית לדחות את פתיחתו של קורס או להפסיק את מהלכו בכל עת, בכפוף לאמור בסעיף כא.
 4. פתיחת קורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים וכן במגוון שיקולים אחרים, בכפוף לחוות הדעת הבלעדית של המכללה.
 5. המחירים המפורטים בפרסומים של המכללה במסגרת אירועים מיוחדים (תערוכות, כנסים, מבצעים וכד') תקפים אך ורק במשך אותו האירוע ו/או המבצע ויכולים להשתנות בכל עת.
 6. המכללה רשאית להאריך מבצעים או להפסיקם בכל עת, לפי שיקולה.
 7. אין כפל הנחות .
 8. במידת הצורך שומרת המכללה לעצמה את הזכות לפצל את הלומדים לקבוצות, תוך שהיא משתדלת לשמור עד כמה שאפשר על לוח הזמנים המקורי. (לעיתים תוך החלפת יום או מרצה) – גם בסמוך לפתיחת שנה"ל.
 9. המכללה שומרת לעצמה את הזכות להחליף מרצה באמצע קורס גם במקרים חריגים.
 10. מועד פתיחת הקורס ופרטים נוספים יימסרו לנרשמים סמוך לתחילת הלימודים.
 11. המכללה רשאית ליצור קשר עם כל מי שהביע עניין בלימודים באמצעות טופס מילוי פרטים ו/או עם כל מי שלומד או למד במכללה, בכל אמצעי שעומד לרשותה, לרבות דוא"ל, דואר, טלפון, מענה אוטומטי ומסרונים, אלא אם התבקשה במפורש לחדול מכך.

משך הלימודים בכל שנה

 1. מגמות: פסיכותרפיה הוליסטית ונטורופתיה – שנה א' - מחזור חורף מנובמבר עד יולי.
 2. קורסים שנתיים –26-28 מפגשים.

תאריכי לימוד וחופשות

 1. על פי האמור בתכנית הלימוד.

שכר לימוד

 1. שכר הלימוד לשנה במגמות פסיכותרפיה הוליסטית /נטורופתיה, הינו 16,800 ₪. שכר הלימוד כולל ראיונות קבלה ודמי הרשמה . אינו כולל ספרים.

ב. נהלי תשלום

 1. מתעניין הנרשם למכללה, חייב לשלם במעמד ההרשמה דמי רישום. דמי הרישום יוחזרו לסטודנט רק במקרים בהם תחליט הנהלת המכללה מסיבה כלשהי שלא לפתוח את תוכנית הלימודים או ההתמחות אליה נירשם הסטודנט.
 2. דמי רישום בסך 300 ₪  ישולמו במועד ההרשמה, לקורס בודד.
 3. דמי רישום בסך 500 ₪ ישולמו במועד ההרשמה למגמה.
 4. את דמי הרישום ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

ü      במזומן עד 11,000 ש"ח ע"פ הוראת החוק, בשיק או בכרטיס אשראי במזכירות.

ü      בכרטיס אשראי בטלפון.

ü      בשיק שישלח בדואר

ü      בהעברה בנקאית (פרטי בנק נתן לקבל מהמזכירות. יש לשלוח בפקס את אישור העברה)

דמי הרישום יישארו בתוקף לשנה אקדמית אחת.

החלפת מסלול או קורס תעשה על בסיס מקום פנוי עד למפגש השלישי ללא תשלום.

אפשרויות הלימוד: לימודים פרונטליים ולימודים מקוונים.

ג. הנחות

 1. הנחות יינתנו במקרים הבאים:

                                  א.         הנרשם הינו חייל בסדיר או חייל משוחרר (עד ארבע שנים מיום השחרור) .

                                  ב.         הנרשם הינו מתגורר בצפון הארץ או בדרום הארץ.

 1. הנחות נוספות יינתנו במקרים מיוחדים. מתעניין או סטודנט המבקש לקבל הנחה מיוחדת, יגיש מכתב עם פירוט בקשתו ונסיבותיו למזכירות המכללה.
 2. על מנת לקבל את ההנחות יש להציג אישורים מתאימים. חייל משוחרר שאין בידו תעודת הערכה הנושאת את מועד שיחרורו או אישור אחר, יכול להזמין "אישור על מהלך שירות צבאי" בקצין העיר או באתר האינטרנט של אכ"א: www.aka.idf.il/ishurim.
 3. בכל מקרה, הסכום לתשלום כפי שנקבע בתיאום בין הנרשם לבין בא כוח המכללה, הוא הקובע, ולא הסכום המפורט במחירון.

ד. הסדרת שכר הלימוד

 1. על הסטודנט להסדיר את תשלומי שכר הלימוד עד ליום תחילת הלימודים. סטודנט אשר לא יסדיר את תשלומי  שכר הלימוד עד למועד זה יחשב כמי שלא מימש את הרשמתו.
 2. ניתן לפרוס את תשלומי שכר הלימוד בשיקים/כרטיס אשראי לתשלומים שווים לאורך תקופת הלימודים כולה. התשלומים ללא ריבית או הצמדה.
 3. תשלום שלא יכובד או לא יפרע, מכל סיבה שהיא, יחייב את הסטודנט בתשלום דמי טיפול בהתאם לנהוג במכללה. במקרים אלו, חייב הסטודנט לפרוע את חובו תוך 7 ימים מיום הפרעון המקורי, בתוספת הפרשי הצמדה ודמי טיפול.
 4. ניתן לשלם את יתרת שכר הלימוד במזומן. תשלום שכר הלימוד במזומן (או חלקו) מזכה בהנחת מזומן. לפרטים לגובה ההנחה יש לפנות ליועצת הלימודים.

ה. מימון הלימודים ע"י גורם מממן:

סטודנט אשר שכר הלימוד שלו ממומן על ידי מוסד מממן באופן מלא או חלקי - חייב להעביר כתב התחייבות מהמוסד המממן אל המכללה,. העברת כתב ההתחייבות הנה באחריות הסטודנט.
בנוסף להתחייבות מטעם המוסד המממן, על הסטודנט לחתום על התחייבות/ הוראת קבע לחיוב חשבון הבנק הפרטי שלו. כאשר המימון הוא חלקי יחוייב הסטודנט ביתרת שכר הלימוד, וכן בגין כל תשלום שהמוסד המממן לא העביר בפועל.

כאשר המימון הוא מלא לא יחוייב חשבון הבנק של הסטודנט, אולם תחול  עליו החובה לשלם כל חוב שמוסד המממן לא מימן בפועל.

במקרה ששכר הלימוד ממומן במלואו ע"י מוסד מממן והסטודנט מבטל את לימודיו באופן שבו נוצרת יתרת שכר לימוד להחזר, יתרה זו תוחזר למוסד המממן, אלא אם התקבלה דרישה אחרת בכתב מהמוסד המממן.
בכל מקרה יובהר כי האחריות והחובה לתשלום שכר הלימוד חלה על הסטודנט.

ו. נוהל הפסקת לימודים והחזרי שכר לימוד

 1. סטודנט המבקש להפסיק את לימודיו במכללה ו/או לבטל את הרשמתו למכללה, ימסור הודעה עד 14 ימים מיום עשיית ההסכם ועד 7 ימים שאינם ימי מנוחה קוד למועד תחילת הקורס, באמצעת אחת מהדרכים המפורטות: בעל פה במזכירות / בדואר רשום / בפקס מס' 035610666 / במייל של המכללה.
 2. הודעה בכתב על ביטול לימודים, לפני תחילת שנת הלימודים, תזכה את הסטודנט בהחזר מלא של שכר הלימוד, בניכוי דמי רישום .
 3. הודעה בכתב על הפסקת לימודים, מתאריך תחילת הלימודים ועד 30 יום אחרי, תחייב את הסטודנט בחמישית משכר הלימוד המלא, כפי שמופיע במחירון המכללה לאותה שנה, מבלי לקחת בחשבון כל הנחה, , מענק או הסדר ספציפי אחר אליו הגיעו הצדדים.
 4. הודעה בכתב על הפסקת לימודים, עד 60 יום מתאריך תחילת הלימודים, תחייב את הסטודנט במחצית משכר הלימוד המלא, כפי שמופיע במחירון המכללה לאותה שנה, מבלי לקחת בחשבון כל הנחה, , מענק או הסדר ספציפי אחר אליו הגיעו הצדדים.
 5. הודעה בכתב על הפסקת לימודים, בחלוף מעל 60 יום מתאריך תחילת הלימודים, תחייב את הסטודנט במלוא שכר הלימוד עליו הוסכם בין הצדדים, ולא תזכה את הסטודנט בשום זיכוי שהוא

ז. חידוש לימודים:[1]

סטודנט שביטל את לימודיו ורוצה לחדשם, יחשב כמועמד חדש ללימודים. חידוש הלימודים יהיה כרוך בתשלום דמי רישום. גובה שכר הלימוד עבור סטודנט שבקשתו תאושר,  יהיה שכר הלימוד הקבוע לתוכנית במחזור באותה עת בניכוי עלות ששילם בפועל בגין הקורסים שיוכרו לו מלימודיו הקודמים במכללה.

המכללה אינה מתחייבת שבמועד חידוש הלימודים יוכל הסטודנט לחזור לתוכנית הלימוד אותה למד בטרם ההפסקה.

ח. חזרה על קורסים:[2]

סטודנט שיידרש לחזור על קורס כתוצאה מהיעדרות, כישלון, בעיות משמעת  או כל סיבה אחרת, יידרש לשלם על קורס נוסף בהתאם לעלות ללימודי קורס בודד.

ט. שינויים:

המכללה  שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בקשר להעברת חומר הלימודים ודרכי ההוראה במהלך שנת הלימודים. הסטודנט מוותר באופן סופי על טוענה או תביעה נגד המכללה ונגד כל מי מטעמה, בקשר לכל שינוי כאמור.

י. חובות הסטודנט

 1. השתתפות סדירה בכל השיעורים והפעילויות שיתקיימו במסגרת הקורס. הגשת עבודות, תרגילים ועמידה בבחינות, בהתאם לדרישות בכל שיעור.
 2. מכשירים אלקטרוניים –הסטודנטים מתבקשים לכבות לפני כניסתם לכיתה מכשירי טלפון ניידים, מכשירי זימון והודעה אלקטרוניים ולהימנע מהפעלתם משך כל השיעור.
 3. אוכל,שתייה ועישון- הסטודנטים  מתבקשים להימנע מאכילה, שתייה ועישון ולהימנע מלעיסת גומי לעיסה במהלך השיעור, למעט מים.
 4. במגמת פסיכותרפיה הוליסטית בשנה האחרונה ללימודים על הסטודנטים לעשות עבודה מעשית בקשר ישיר עם מטופלים. ההדרכה על העבודה המעשית תינתן בקורס הדרכה במסגרת הלימודים והינה חובה ותנאי הכרחי לקבלת תעודת גמר.

יא. זכאות לתעודה

 1. סטודנט יוכל לקבל את התעודות שזכאי להן, באם נכח בלפחות 80% מהשיעורים במהלך הקורס וסיים לפחות בציון עובר סופי בכל קורס.
 2. סטודנט יקבל תעודה מטעם המכללה בהתאם לקורסים שלמד.

יב. איחורים/חיסורים

 1. קורס בו התלמיד משתתף אחוז החיסורים עולה על 20% מכל סיבה שהיא יצויין כ"לא עובר"   ויש לעשות אותו שוב בעלות של 50% ממחיר הקורס בשנה שבה הוא יילמד.
 2.  קורס בו התלמיד לא ישתתף יהיה חייב בתשלום מלא.
 3.  חשוב להדגיש: הצוות המקצועי וצוות ההנהלה בלבד רשאים לאשר או לא לאשר היעדרות מתחת או מעל לסף 20% חיסורים, לצוות שיקול דעת מלא לא לאשר את המקסימום המותר בכל מקרה. ישנם קורסים  בהם נושא האיחור אינו רלוונטי מאחר ולא ניתן להיכנס אליהם אחרי הזמן
 4. איחור או יציאה מוקדמת בלמעלה מחצי שעה יירשמו באות "ח" (חצי)-וייחשבו כ- 50% בנוכחות. איחורים ו/או עזיבות מוקדמות של שיעורים בכמות משמעותית, עשויים בתנאים מסוימים להיחשב כ-"חצי" או "חסר" על פי שיקול דעתם של צוות המורים, ומהווים אף הם מרכיב בציון הסופי של כל קורס.

יג. מרכיבי הערכה

 1. בסיום כל קורס נעשית הערכה של הסטודנט/ית
 2. הרכב הציונים מבוסס על נוכחות, השתתפות וציון עבודת סיום ו/או שקלול תוצאות מבחנים.
 3. כל יום איחור בהגשת העבודה כרוך בהורדה של נקודה אחת מציון העבודה להוציא שישי ,שבת ערבי חג וחג. המקסימום האפשרי לאיחור בהגשת עבודה הוא 10 ימים – כשבועיים ממועד ההגשה המקורי.

יד. משוב

בסיום כל קורס יינתן טופס משוב להערכת המרצה.

טו. סודיות

התלמידים מתחייבים לשמור על סודיות: לא לדווח מחוץ לקבוצת הלימוד על המשתתפים האחרים, על זהותם ועל דברים שאמרו או עשו בתוך התהליך הקבוצתי. במידה ונפתחה תיבת דואר משותפת לכיתה יש לשמור את הפרטים של תיבת הדואר של הכיתה בסוד כולל הסיסמה. במידה והסטודנטים או צוות או מישהו אחר מבצע הקלטת אודיו  של סטודנטים יש לקבל את אישורם לשימוש כלשהו החומר המוקלט שאינו במסגרת בלימודים במכללת תילתן.

טז. כבוד הדדי

המשתתפים מתחייבים לשמור על כבוד הדדי. כל סטודנט כיתה ישתדל לשתף ברגשותיו ובמחשבותיו לגבי עצמו וישתדל להימנע מהתייחסות שיפוטית או ביקורתית כלפי האחר. רצוי לומר את הדברים באופן שיאפשר התייחסות. בנוסף מתבקשים התלמידים/ות לצאת מהחדר, ככל הניתן, שלא באמצע התהליך הקבוצתי ולא במהלך פסיכודרמה אישית. קונפליקטים בינאישיים רצוי שיפתחו ויגיעו לפתרון מוקדם

יז. ספרים ומאמרים

המכללה רוכשת במרוכז ספרי לימוד לקורסים מסוימים. הספרים הינם ספרי חובה לקורס ,אין לסטודנט שיקול דעת ועליו לרכוש אותם. כמו כן המכללה מדפיסה קובצי מאמר לקורסים מסוימים, גם את קובצי המאמרים חובה לרכוש. התשלום עבור הספרות המקצועית נגבה במרוכז בתשלום אחד במהלך הסמסטר

יח. תעודת סטודנט

כל סטודנט המעוניין בהנפקת תעודת סטונדנט – עליו למלא טופס בקשה +40 ₪ ותמונת פספורט.

.

יט. עבירות משמעת

סטודנט שימצא אשם בעבירה על אחת מעבירות המשמעת הבאות, ישא בעונש כמפורט בהמשך:

 1. פגיעה בזדון או מתוך רשלנות ברכוש המכללה ו/או בכל רכוש שהועמד לרשות המכללה על ידי גוף או אדם אחר.
 2. פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של עובד המכללה, חבר מוסדותיה, מרצה מטעמה או סטודנט במכללה.
 3. הפרעה בזדון או מתוך רשלנות לפעולותיה של המכללה.
 4. אי ציות להוראות מורה, מרצה או עובד של המכללה, שניתנו במסגרת תפקידו.
 5. הונאה, העתקה או הפרת זכויות יוצרים בבחינה, במטלת מחשב או בכל עבודה אחרת, הנמסרת למכללה על ידי הסטודנט.
 6. הטרדה מינית, התנכלות מינית או מעשה אלימות כלפי סטודנט ו/או מרצה ו/או כל אדם אחר במסגרת הלימודים במכללה.

כ. עונשים

מי שנמצא אשם באחת מהעבירות שפורטו להלן, ישא באחד או יותר מהעונשים הבאים:

 1. אזהרה.
 2. הנחה שהתקבלה תבוטל.
 3. הרחקה מן הקורס או הרחקה לצמיתות.
 4. ביטול תעודה, אישור לימודים או כל מסמך הקשור בלימודים.
 5. ביטול מבחן או עבודה וחיוב הסטודנט להגיש עבודה אחרת או לעבור מבחן נוסף.
 6. על פגיעה ברכוש בזדון או מתוך רשלנות יוטל קנס כספי.
 7. הטלת עונש או קנס כספי אינה מונעת נקיטת הליכים בבית משפט.

כא. הרחקת סטודנט או ביטול קורס

ראתה המכללה לנכון מכל סיבה שהיא, להרחיק סטודנט או לבטל קורס ביוזמתה, לאחר תחילתו, יוחזר לסטודנט שכר הלימוד ששולם, בניכוי החלק היחסי משכר הלימוד ששולם, בהתאם לכמות השיעורים שהתקיימו.

אלא אם בוצעה ההרחקה בעקבות עבירת משמעת חמורה, שאז שכר הלימוד לא יוחזר לסטודנט.

כב. הרשמה לשנת הלימוד הבאה

במהלך הסמסטר השני ניתן להירשם לשנת הלימודים הבאה. התאריך האחרון להרשמה יימסר כחודש וחצי קודם לכן.

אישור התקנון

הריני מאשר כי קראתי את התקנון במלואו ואני מסכים לתוכנו ללא סייג.

שם מלא: __________________ חתימה: __________________ ת.ז.: __________________


יזומה של הסטודנט-חידוש לימודים  

[2]ראה בפרק הדן בחזרה על קורס